Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 37.2018 (Từ ngày 10/9 đến ngày 14/9/2018) 
07/09/2018 
 

    1. Thứ hai (10/9/2018): 
    
- Sáng:    Họp Chủ tịch và Phó chủ tịch.
    
- Chiều:   Họp Thường trực Tỉnh ủy (CT và PCT).

    2. Thứ ba (11/9/2018):
    
- Sáng:    Làm việc với nhà đầu tư Cụm Công nghiệp Hiếu Thiện (Chủ tịch, đ/c Hậu);
                   Họp nghe báo cáo tình hình và triển khai công tác ứng phó hạn (đ/c Nam);    
                   Đ/c Bình làm việc tại cơ quan.   
    
- Chiều:   Dự Hội thảo đánh giá giữa kỳ DA Quản lý nguồn nước do Bỉ tài trợ (Chủ tịch);
                   
Họp Tổ Công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN (đ/c Hậu);
                   
Kiểm tra cơ sở (đ/c Bình, đ/c Nam).

    3. Thứ tư (12/9/2018):     
    
- Sáng:    Làm việc tại cơ quan cả ngày (Chủ tịch);
                   
Họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự (đ/c Bình);
                   
Họp đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân (đ/c Nam);
                   
Nghe BC quy định về lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu ĐTM, khu nhà ở TM (đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Họp Hội đồng thẩm định phê duyệt tài liệu tiếng Raglai (đ/c Bình);
                   Họp đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân (đ/c Hậu);
                   Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).    

    
4. Thứ năm (13/9/2018): 
    
- Sáng:    Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh;
                   
Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cả ngày (các PCT).
    
- Chiều:   Dự Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 2018 tại Hà Nội (Chủ tịch).

    5. Thứ sáu (14/9/2018):              
    
- Sáng:    Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
                
   Thông qua Phương án QH tổng thể đầu tư giai đoạn 2 Nhà khách tỉnh (đ/c Bình);
                
   Kiểm tra cơ sở cả ngày (đ/c Nam, đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Làm việc Đoàn Giám sát QH đơn vị tỉnh NT về thực hiện NQ 31/QH (CT, đ/c Hậu);
                   
Đối thoại doanh nghiệp lĩnh vực du lịch tháng 9/2018 (đ/c Bình)./.       *** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37.2018 

                                      _____________________________________

                 
(TH)