Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 23.2018 (Từ ngày 04/6 đến ngày 08/6/2018) - (Điều chỉnh lần 2) 
01/06/2018 
 

    1. Thứ hai (04/6/2018): 
    
- Sáng:   Dự khởi công dự án Điện MT GELEX tại Thuận Nam lúc 08 giờ (CT và PCT);
                  Họp BCĐ dự án VSMT các TP duyên hải lúc 10 giờ (CT, đ/c Hậu).
    
- Chiều:  Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
                  Đi thăm, tặng quà nhân Ngày truyền thống người cao tuổi (đ/c Bình); 
                  Kiểm tra công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn TP. PR-TC (đ/c Nam);
                  Kiểm tra thực địa trạm cắt 110 kv Ninh Phước (đ/c Hậu).

    
2. Thứ ba (05/6/2018):
    
- Sáng:   Dự mitting Ngày Môi trường Thế giới lúc 06 giờ (đ/c Nam);
                  
Thông qua tờ trình ban hành NQ điều chỉnh KH đầu tư công lúc 7 giờ (CT và PCT);
                  Họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2018 (CT và PCT);
                  Dự Lễ phát động Ngày phụ nữ khởi nghiệp (đ/c Bình).   
     
- Chiều: Nghe BC điều chỉnh QH tại Khu C- Khu đô thị du lịch biển Bình Sơn (CT và PCT);
                  Họp Chủ tịch và Phó chủ tịch lúc 16 giờ.

    3. Thứ tư (06/6/2018):     
    - Sáng:   Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết tuần;
                  Thông qua các tờ trình tại kỳ họp HĐND 06 tháng đầu năm (đ/c Bình);
                  Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam);
                  Đ/c Hậu đi công tác ngoài tỉnh cả ngày.
    
- Chiều:  Nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Ngày quốc tế hiến máu (đ/c Bình);
                  Nghe BC công tác chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HCM ra Lời kêu gọi   
                  thi đua ái quốc lúc 16 giờ (đ/c Bình);
    
              Kiểm tra tình hình sản xuất vụ hè thu 2018 (đ/c Nam).
                  
    
    4. Thứ năm (07/6/2018): 
    
- Sáng:   Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại huyện Bác Ái (đ/c Bình);
                  
Nghe BC công tác GPMB dự án Khu NN công nghệ cao Nhị Hà (đ/c Nam);
                  Kiểm tra cơ sở (đ/c Hậu).
    
- Chiều:  Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ CHQS tỉnh (đ/c Bình);
                  Họp Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (đ/c Nam);
                  Trao Quyết định công t1c cán bộ (đ/c Hậu);
                  
Họp xử lý vướng mắc công tác GPMB các dự án BT (đ/c Hậu). 

    5. Thứ sáu (08/6/2018):              
    
- Sáng:   Dự khởi công dự án Điện mặt trời CMX tại Ninh Sơn lúc 07 giờ 30 (Các PCT);
                  Nghe báo cáo dự án Kho xăng dầu Cà Ná, Ninh Chữ từ 10h (đ/c Hậu);
    
- Chiều:  Kiểm tra cơ sở (đ/c Bình, đ/c Nam);
                  Làm việc với nhà đầu tư từ 13h30 đến 15h (đ/c Hậu);
                  Nghe b/c công tác chuẩn bị xúc tiến đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam từ 15h (đc Hậu)


        **** LỊCH CÔNG TÁC LẦN THỨ 23.2018
                                                                                            
(TH)