Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2018 (ĐIỀU CHỈNH) (Từ ngày 07/5 đến ngày 11/5/2018) 
09/05/2018 
 

1. Thứ hai (07/5/2018):  
- Sáng:  Họp thông qua QH khu Đông Nam và nghe báo cáo DA Du lịch CocoBay (Chủ tịch, các PCT).

- Chiều: Họp Ban ATGT tỉnh (Chủ tịch).
            
K/tra th/tế và g/quyết v/mắc tại DA Trường Dạy nghề tỉnh (đ/c Bình).
            
Kiểm tra công tác chống hạn (đ/c Nam).
            
Đ/c Hậu đi công tác ngoài tỉnh hết tuần.

2. Thứ ba (08/5/2018):
- Sáng:  Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
            
Đ/c Bình đi kiểm tra cơ sở cả ngày.  
           
Dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày th/lập L/đoàn 146, hết ngày (đ/c Nam).

- Chiều:  L/việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (Chủ tịch).  

3. Thứ tư (09/5/2018):
- Sáng: Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh hết tuần.
          
Đ/c Bình, đ/c Nam làm việc tại cơ quan.

- Chiều:  Đ/c Bình, đ/c Nam đi kiểm tra cơ sở.

4. Thứ năm (10/5/2018):
- Sáng:  Đ/c Bình đi kiểm tra cơ sở.
             
Đ/c Nam làm việc tại cơ quan.

- Chiều:  Thăm chúc mừng Tết Ramuwan 2018 (đ/c Bình).
            
Đ/c Nam đi kiểm tra cơ sở.

5. Thứ sáu (11/5/2018):
- Sáng: Dự HT MH q/chúng tự quản về ANTT trên địa bàn tỉnh (đ/c Bình).
          
Đ/c Nam đi kiểm tra cơ sở. 

- Chiều: Đ/c Bình đi kiểm tra cơ sở.
           
Đ/c Nam làm việc tại cơ quan.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2018 (ĐIỀU CHỈNH)

(TH)