Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 11.2019 
08/03/2019 
 

    1. Thứ hai (11/03/2019): 
    
- Sáng:    Dự HN tổng kết công tác CCHC, các chỉ số và công tác DVCQ 2018 (CT và PCT);
                     Làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng phát triển Châu Á (đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch); 
                    
Họp Ban Tổ chức lễ hội Vang –Nho 2019 (đ/c Bình);
                    
Họp Hội đồng Khoa học công nghệ (đ/c Nam);
                    
Nghe BC quy định lựa chọn nhà ĐT thực hiện DA có sdđ trên địa bàn tỉnh (đ/c Hậu).

    2. Thứ ba (12/03/2019): 
    
- Sáng:   Làm việc với Sở Công thương lúc 7 giờ 30 (Chủ tịch);
    
                Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư lúc 9 giờ 30 (Chủ tịch);
                   
Dự ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện năm dân vận CQ 2019 (đ/c Bình);
    
                Họp trực tuyến BCĐ TW về tổng điều tra dân số, nhà ở 2019 (đ/c Hậu);
   
                Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch, đ/c Hậu);
                   
Họp thống nhất giải quyết vướng mắc các dự án du lịch (đ/c Bình);
                   
Nghe BC xử lý vướng mắc trong triển khai CS nông nghiệp, nông thôn (đ/c Nam);
                   
Nghe BC xây dựng kế hoạch thí điểm Khu dân cư kiểu mẫu lúc 16 giờ (đ/c Nam).

    
3. Thứ tư (13/03/2019): 
    
- Sáng:   Làm việc với Cty Bạch Đằng về DA đường sắt Tháp Chàm – Đà Lạt (CT, đ/c Nam);
                    
Dự họp Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (đ/c Bình);
        
            Họp đối thoại, xử lý thanh tra giao đất cho 3 hộ và giải quyết KN dự án K1 (đ/c Hậu).
    
- Chiều:  Họp Chủ tịch và Phó Chủ tịch.

    
4. Thứ năm (14/03/2019): 
    
- Sáng:   Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT và PCT).
    
- Chiều:  Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT và PCT).

    
5. Thứ sáu (15/03/2019): 
    
- Sáng:   Đi công tác ngoài tỉnh (Chủ tịch);
                   
Dự Lễ phát động TH Đề án 2433 và CT phối hợp Hội LG và Đài PTTH (đ/c Bình);
                   
Nghe BC KH chuyển đổi mô hình quản lý Chợ và XHH Chợ Khánh Hải (đ/c Hậu);
                   
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).
    
- Chiều:  HN Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án PT KT-XH miền núi g/đoạn 2016-2020 (đ/c Bình);
                    
Nghe BC thỏa thuận XD trạm biến áp 500 kv và đường dây đấu nối (đ/c Hậu); 
                    Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam)../


    **** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11.2019

                                                 _________________________________
(TH)