Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 01/2020 (điều chỉnh) (Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020) 
31/12/2019 
 

1. Thứ hai (30/12):
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ 07h00-08h00;
Dự HN trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2020 của CP cả ngày(CT,các PCT).

2. Thứ ba (31/12):
- Sáng:  Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ 07h00-08h00;
            
Dự HN trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Chính phủ (CT, các PCT).

- Chiều: Họp Đảng ủy Công an tỉnh đánh giá công tác ngành Công an năm 2019 (CT);
            Dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân huyện Ninh Hải (đ/c Bình);
            Làm việc với Công ty Quốc tế về điện khí LNG (đ/c Hậu).

- Tối:     Dự chương trình chào đón năm mới 2020 vào lúc 20h00 (Chủ tịch, các PCT)

3. Thứ tư (01/01):         
Nghỉ Tết Dương lịch 2020.

4. Thứ năm (02/01):
- Sáng:  Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ 07h00-08h00;
            Dự HN kiểm điểm tập thể, cá nhân BTVTU Tỉnh ủy cả ngày (CT, đ/c Bình);
            Dự HN: (1) Trực tuyến tổng kết Bộ Giao thông Vận tải; (2) triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2020 (đ/c Hậu).

- Chiều: Dự HN trực tuyến tổng kết BCĐ 138/CP và BCĐ 389 Quốc gia (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (03/01):
- Sáng:  Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ 07h00-08h00;
            Dự HN kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV Tỉnh ủy cả ngày (CT, đ/c Bình);
            Dự HN nghe báo cáo việc xây dựng Bảng giá đất kỳ 2020-2024 (đ/c Hậu).

- Chiều: Dự HN Tổng kết ngành xây dựng (đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 01/2020 (điều chỉnh)