Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 39/2020 (điều chỉnh) (Từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020) 
23/09/2020 
 

1. Thứ hai (21/9):
- Sáng:   - Họp Chủ tịch và các PCT lúc 07h00’-09h30’ (Chủ tịch, các PCT);
             - Dự họp tỉnh ủy lúc 08h00’ (đ/c Bình);
             - Làm việc kiểm toán nhà nước lúc 10h00’ (Chủ tịch).                 

- Chiều: - Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
            
- Họp đối thoại với công dân (đ/c Bình);
           
 - (1) Họp nghe báo cáo đề xuất nhu cầu SDĐ thời kỳ 2021-2030; (2) nghe báo cáo, thống nhất quy trình, thủ tục bán đấu giá tài sản công (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (22/9):
- Sáng:  - Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Bình);
            
- Họp nghe báo cáo quy định phân công phân cấp QLDA ĐTXD (đ/c Hậu).

- Chiều: - Họp BCS Đảng thông qua BC KTXH Quý 3/2020 (Chủ tịch, các PCT);

3. Thứ tư (23/9):           
- Sáng:  - Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (Chủ tịch, các PCT)

- Chiều: - Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, các PCT);

4. Thứ năm (24/9):
- Sáng:  - Họp nghe BC về dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná lúc 07h30’ (CT, các PCT);

- Chiều: - Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch);
            - Làm việc với Trường cao đẳng nghề Ninh Thuận (đ/c Bình);
            - Họp nghe báo cáo xử lý vi phạm tại khu CN Phước Nam (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (25/9):
- Sáng: - Dự họp Ban Thường vụ tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Bình);
            
- Họp xử lý dự án BIM 2 (đ/c Hậu).

- Chiều: - Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            - Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Bình);
            - Họp đối thoại với công dân (đ/c Hậu);

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 39/2020 (điều chỉnh)