Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32/2020 (điều chỉnh) (Từ ngày 03/8 đến ngày 07/8/2020) 
04/08/2020 
 

1. Thứ hai (03/8):
- Sáng:  (1) Họp chỉ đạo triển khai dự án LNG từ 07h00’-08h00’;(2) Họp BCĐ PCD Covid-19 từ 08h00’-09h30’; (3) Chủ tịch và các PCT: làm việc với BQLDA ĐTXD CCT NN&PTNT từ 09h30’ (Chủ tịch, các PCT).

- Chiều: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch)
            Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đ/c Bình);
            Họp nghe báo cáo phương án nghiệm thu TBA 500kV (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (04/8):
- Sáng:  Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 04/8;
            
Dự Hội nghị Tỉnh ủy (các PCT).             

- Chiều: (1) Họp TT BCĐ chống dịch về quản lý lao động ngoài tỉnh từ 14h00’; (2) Làm việc với Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (TTC) lúc 16h00’ (đ/c Bình);
            
Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).

3. Thứ tư (05/8):           
- Sáng:  Dự khai mạc Đại hội đại biểu huyện Ninh Phước (Chủ tịch)
            Họp Thường trực BCĐ Covid-19 (đ/c Bình);
            Dự Đại hội đại biểu huyện Ninh Phước đến hết sáng ngày 06/8 (đ/c Hậu);

- Chiều: (1) Họp nghe PA quản lý rừng bền vững và ĐA DL sinh thái VQGNC từ 13h30’-16h00’ (Chủ tịch, các PCT); (2) Họp BTC Đại hội thi đua yêu nước tỉnh từ 16h00’ (CT, đ/c Bình);

4. Thứ năm (06/8):
- Sáng:  Tiếp xúc cử tri phường Đài Sơn (Chủ tịch) 
            
Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đ/c Bình);

- Chiều: Tiếp công dân (Chủ tịch);                       
            Họp nghe TT.BCĐ báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT (đ/c Bình);
            Họp rà soát tiến độ triển khai dự án Môi trường bền vững (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (07/8):
- Sáng:  Làm việc với Bộ Tài chính tại Hà Nội (Chủ tịch);
            Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đ/c Bình);
            Họp nghe báo cáo một số đồ án QHXD (đ/c Hậu).

- Chiều:  Làm việc với Đoàn công tác kiểm tra thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đ/c Bình);
            
(1) Làm việc với tập đoàn KEPCO + (2) nghe báo cáo Kế hoạch phát triển thương mại điện tử (đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32/2020 (điều chỉnh)