Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2020 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 04/5 đến ngày 08/5/2020) 
05/05/2020 
 

1. Thứ hai (04/5):
- Sáng:  Làm việc tại Công an tỉnh từ 07h30’-09h00’ (Chủ tịch);
            
(1) Họp TT.BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 từ 09h00’-10h00’; (2) Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lúc 10h00’  (Chủ tịch, các PCT).

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            Đi kiểm tra công tác Phòng chống dịch Covid 19 tại các cơ sở giáo dục (đ/c Bình);
            Họp dự án muối Quán Thẻ (đ/c Nam); 
            Dự họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Ủy (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (05/5):
- Sáng:  Họp tình hình KT-XH tháng 4 (Chủ tịch, các PCT).          

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            Họp giải quyết công tác GPMB dự án du lịch (đ/c Bình);
            Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Nam);
            Làm việc với huyện Thuận Nam về ANTT dự án ĐMT Phước Ninh (đ/c Hậu).

3. Thứ tư (06/5):           
- Sáng:  Dự HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 89 (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Hậu);
            
Đi kiểm tra hạn và sản xuất cả ngày (đ/c Nam).  

- Chiều: Đi thăm nhân dịp Lễ Phật đản 2021 (Chủ tịch);
            Đi thăm nhân dịp Lễ Phật đản 2021 (đ/c Bình);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (07/5):
- Sáng:  Dự HN giao ban trực tuyến của Thường trực tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Bình)
            Họp nghe BC công tác GPMB DA nông nghiệp công nghệ mới Nhị Hà (đ/c Nam);
            Họp: (1) Nghe BC tình hình triển khai thực hiện giai đoạn I dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Phước Nam; (2) UQ thực hiện nhiệm vụ về quản lý QHXD đối với các Khu CN (đ/c Hậu).

- Chiều: Tiếp công dân định kỳ (Chủ tịch);
            Họp trực tuyến tiếp tục triển khai NQ42 và chuẩn bị cho học sinh TH, MN đi học trở lại (đ/c Bình);
            Họp BCĐ BQL nghề cá 6 tháng đầu năm 2020 (đ/c Nam);
            Họp nghe báo cáo giá dịch vụ bán hàng tại chợ (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (08/5):
- Sáng:  (1) Họp TT.BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 lúc 07h30’-08h30’; (2) Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch lúc 08h30’(Chủ tịch, các PCT).

- Chiều: Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình);
            Họp nghe BC PA điều chỉnh TMB QH phân khu cảng biển tổng hợp cà Ná - liên quan đến dự án điện khí LNG (đ/c Nam, đ/c Hậu).

6. Thứ bảy (09/5):
- Sáng:  Dự HN trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp (Chủ tịch, đ/c Hậu).

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2020 (điều chỉnh lần 2)