Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 07/2020 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2020) 
12/02/2020 
 

1. Thứ hai (10/02):
- Sáng:  Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.        

- Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Hậu);
            
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

2. Thứ ba (11/02):
- Sáng:  Dự chỉ đạo công tác giao quân năm 2020 từ 06h00’-08h30’ (CT, các PCT); 
            Tiếp công dân định kỳ tháng  02/2020 (Chủ tịch);
            Họp BCĐ Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh (đ/c Bình);
            Họp: (1) nghe BC đề án xử lý rác thải Bình Sơn – Ninh Chữ; (2) Họp xử lý DA muối Quán Thẻ (đ/c Nam).
            Họp nghe báo cáo ĐA hỗ trợ DN nhỏ và vừa (đ/c Hậu).

- Chiều: Họp Hội đồng TĐKT tỉnh xét khen thưởng cuối năm 2019 (CT, đ/c Bình);
            Đi khảo sát, kiểm tra thực tế tại huyện Ninh Sơn  (đ/c Nam);
            Họp BCĐ xây dựng giá đất (đ/c Hậu).

3. Thứ tư (12/02):         
- Sáng:  Dự HN trực tuyến Chính phủ về Chính phủ điện tử (Chủ tịch);
            Họp BCĐ Du lịch triển khai nhiệm vụ 2020 (đ/c Bình);
            Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 12/02 (đ/c Nam);
            Họp Tổ công tác thực hiện DA ĐMT kết hợp truyền tải (đ/c Hậu).

- Chiều: Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư  (Chủ tịch);
            Đi kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch nCoV (đ/c Bình);
            Họp: (1) nghe BC PA thu tiền SDĐ Khu dân cư Bắc Nguyễn Văn Cừ; (2) góp ý sửa đổi chính sách bồi thường theo QĐ 64 (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (13/02):
- Sáng:  Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 13/02 (Chủ tịch);
            Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 14/02 (đ/c Bình);
            Đi kiểm tra theo chương trình của Tỉnh ủy cả ngày (đ/c Nam);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).

- Chiều: Họp Đề án tăng thu đất đai (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (14/02):
- Sáng:  Họp: (1) Thông qua kết quả khảo sát DDCI năm 2019; (2) thành lập lại Ban thi đua khen thưởng (Chủ tịch, đ/c Hậu).

- Chiều: Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch);
            
Làm việc với BQLDA ĐT XDCCT dân dụng (đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 07/2020 (điều chỉnh lần 2)