Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 
12/06/2019 
 

Ngày 06/6/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2382/UBND-VXNV về việc tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/2030-15/10/2019).

Theo đó, các cơ quan đơn vị căn cứ theo điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo thiết thực, hiệu quả như: họp mặt, tọa đàm ôn lại truyền thống công tác dân vận của Đảng; trao đổi, rút kinh nghiệm và biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác dân vận nhất là các mô hình, điển hình “dân vận khéo” thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; về kết quả thực hiện công tác dân vận; nêu gương người tốt việc tốt nhằm khích lệ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân vận. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh, quốc phòng của tỉnh nhà.

Xem chi tiết tại đây

LTHN