Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) 
01/04/2020 
 

Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về công lao trời biển và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người. Qua đó, góp phần khắc sâu và thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ, giàu mạnh. Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 124-HD/BTGTW ngày 17/3/2020 tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Trong đó các nội dung tuyên truyền theo Hướng dẫn phải thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Đối với các cơ quan báo chí có trách nhiệm mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về thành tựu của Đảng, đất nước; những điển hình, nhân tố mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương, nhất là ở các lĩnh vực thường xuyên phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Ngoài ra, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền qua các hình thức tạp chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; biên soạn và phát hành sách, tranh ảnh tuyên truyền sao cho phù hợp với tình hình phòng chống dịch COVID-19 hiện nay./.

Xem chi tiết tại đây

           
Thị Lam