Chính trị - Xã hội
 
Ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 
13/03/2019 
 

Sáng ngày 12/3/2019, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận tỉnh ủy tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019; tham dự Lễ ký kết có đồng chí Cao Văn Hóa - Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy – Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Bình - Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy – Phó Bí thư Bán cán sự Đảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Dân vận tỉnh ủy, thực hiện chương trình phối hợp triển khai công tác dân vận chính quyền năm 2018 giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận tỉnh ủy đạt được kết quả khả quan: hai bên đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy nhiều văn bản chỉ đạo đối với công tác dân vận; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; công tác dân vận chính quyền; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới; công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn; công tác đối thoại với nhân dân được quan tâm và thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả; công tác trao đổi thông tin giữa hai bên được thực hiện thường xuyên, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, giải quyết kịp thời những nguyện vọng, bức xúc của nhân dân… góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Bí thư BCS Đảng - PCT. UBND tỉnh và đồng chí Cao Văn Hóa – Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy ký kết Kế hoạch phối hợp năm 2019


Năm 2019, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận tỉnh ủy tiếp tục ký kết Kế hoạch thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bức phá, hiệu quả” và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm, các vụ việc tiêu cực, những lĩnh vực liên quan đến đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của chính quyền, các đoàn thể chính trị -xã hội ở cơ sở; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề mới nảy sinh phức tạp trên địa bàn./.

Văn Tiến