Chính trị - Xã hội
 
Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 
10/05/2019 
 

Ngày 10/5/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bổ sung) thông qua các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Trần Quốc Nam, Phạm Văn Hậu; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa X. Đồng chí: Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp


Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: nhằm cụ thể hóa đồng bộ thống nhất về chủ trương nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đúng hướng, đúng pháp luật, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững;  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bổ sung) để xem xét, thảo luận, quyết nghị thông qua các nghị quyết quan trọng để giải quyết những vấn đề có liên quan do nhu cầu thực tiễn của địa phương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy tinh thần dân chủ tập trung trí tuệ, nghiên cứu sâu kỹ, bám sát thực tiễn của địa phương, cân nhắc sự tác động ảnh hưởng đến đời sống của người dân và các đối tượng khác có liên quan, cũng như khả năng nguồn lực thực hiện và tính khả thi của nghị quyết để thảo luận, tham gia ý kiến làm cơ sở cho HĐND xem xét, ban hành nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Ninh Thuận.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các Tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình, nghe các báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh, ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, các vị đại biểu đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, công tác dân chủ, tham gia thảo luận, với các ý kiến cụ thể để tiến hành biểu quyết và đã biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết quan trọng, gồm: (1) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; (2) Phân bổ chi tiết các nguồn vốn giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019; (3) Điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; (4) Điều chỉnh chỉ tiêu đất công trình năng lượng trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Thuận; (5) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ vay vốn từ ngân sách địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; (6) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi chúa, tỉnh Ninh Thuận; (7) Thống nhất các nội dung do Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh khóa X.Các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết tại kỳ họp thứ 9


Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự tham gia tích cực của các đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp. Đồng chí nhấn mạnh: Do tính chất và mức độ ảnh hưởng của một số nghị quyết đối với việc phát triển kinh tế của tỉnh, đối với việc tổ chức nâng cao đời sống của nhân dân trong tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện cần có sự triển khai đồng bộ chặt chẽ, có lộ trình phù hợp, cho từng năm, từng giai đoạn; đồng thời cũng phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát để đảm bảo tốt nhất, tạo sự đồng thuận của nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Vì vậy, đồng chí nghị sau kỳ họp này, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai ngay việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua; đồng thời đề cao trách nhiệm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; kịp thời giải quyết những khó khăn,vướng mắc trong thực tiễn để tổ chức thực hiện các nghị quyết một cách có hiệu quả; cần thiết trong quá trình tổ chức thực hiện có những vấn đề liên quan đến việc xem xét, điều chỉnh thì kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để mà tổ chức triển khai. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường  trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh cần kịp thời tổ chức việc tiếp xúc cử tri, tiếp xúc nhân dân để tuyên truyền báo cáo về những kết quả và các nghị quyết, những vấn đề lớn có liên quan đến các nghị quyết mà nhân dân quan tâm; tăng cường trong hoạt động giám sát để đảm bảo việc triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật và có hiệu quả, đúng như tinh thần của HĐND đã thông qua./.

Thanh Bình