Chính trị - Xã hội
 
Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 
08/06/2018 
 

Thực hiện Thông báo số 03-TB/BCĐ ngày 10/5/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh và Kế hoạch số 1894-KH/BCĐ của Tổ công tác theo dõi thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về việc kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ công tác của tỉnh do đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở 04 đơn vị: UBND huyện Bác Ái, UBND xã Phước Vinh - huyện Ninh Phước, Sở Công thương và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sáng ngày 07/6/2018, Tổ công tác có buổi làm việc với huyện Bác Ái để kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện; tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tổ chức tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

Theo báo cáo của UBND huyện Bác Ái, triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, công chức, tác động tích cực đến tất cả các lĩnh vực, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, phát huy được vai trò, trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ, đặc biệt thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch và thực hiện dân chủ trong quan hệ, giải quyết công việc đối với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, từ đó khắc phục tình trạng quan liêu, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, cán bộ công chức, tạo được lòng tin người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tạo môi trường ổn định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ… góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.Đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của địa phương trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cũng như trao đổi thẳng thắn, chỉ ra những hạn chế của UBND huyện Bác Ái trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9-1-2015 của Chính phủ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: nhận thức về vị trí, vai trò của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo và các văn bản triển khai thực hiện còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm chưa được quan tâm thường xuyên; việc lồng ghép việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chưa được quan tâm đúng mức…

Thời gian đến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của huyện Bác Ái cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của quy chế dân chủ đến từng quan, đơn vị và cán bộ công chức, viên chức; kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của địa phương; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cần gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; minh bạch hóa, công khai hóa các nội dung, công tác hoạt động của các cơ quan, đơn vị và trong nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của của bộ máy Nhà nước để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc chính đáng của người dân; tạo môi trường ổn định để người dân sản xuất, phát triển kinh tế; chủ động kiểm tra, sơ, tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các địa phương trong huyện../

Văn Tiến