Giáo dục
 
Khung kế hoạch thời gian năm học 2018- 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 
07/08/2018 
 

    Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 7 năm 2005 và Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009;

    Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

    Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16//6/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;
 
    Trên cơ sở đó, ngày 07/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bàn hành Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./.

                                  (Đính kèm: văn bản 1298/QĐ-UBND ngày 07/8/2018)

Anh Minh _TH