Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 
Khen thưởng thành tích thực hiện dự án “Mô hình tưới nước tiết kiệm cho hộ nông dân nghèo Nam Trung bộ tại Ninh Thuận” 
25/01/2014 
 
Ngày 25/01/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc Khen thưởng thành tích thực hiện dự án “Mô hình tưới nước tiết kiệm cho hộ nông dân nghèo Nam Trung bộ tại Ninh Thuận”.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

Quyết định 276