Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Kết quả thực hiện công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
08/08/2019 
Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Ảnh: Hữu Phương

Theo báo cáo số 224/BC-BCĐ ngày 02/8/2019 của Ban chỉ đạo 515 tỉnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt hướng dẫn việc lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, phân tách, chuyển giao hồ sơ, danh sách liệt sĩ theo địa bàn nơi hy sinh, an táng ban đầu liệt sĩ thời gian qua trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt được hiệu quả.

Trong đó, tổng số liệt sĩ do đơn vị và ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý gồm có 4.410: Bộ đội có 1.765 hồ sơ; Dân quân, tự vệ, du kích là 2.320 hồ sơ;  Dân công hỏa tuyến là 145 hồ sơ; Dân chính Đảng có 68 hồ sơ và đối tượng khác có 112 hồ sơ. Tổng số liệt sĩ đã nhập vào dữ liệu của đơn vị: 2.725 hồ sơ, trong đó: Bộ đội có 1.765 hồ sơ; Dân quân, tự vệ, du kích có 620 hồ sơ; Dân công hỏa tuyến có 145 hồ sơ còn đối tượng khác là 195 hồ sơ.

Đối với công tác tuyên truyền, tổ chức phát phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều giải pháp, cách làm hay, bằng nhiều hình thức tuyên truyền sáng tạo, thường xuyên sử dụng hình ảnh trực quan để vận động và kịp thời biểu dương gười tốt, việc tốt để động viên, khích lệ; đấu tranh, ngăn chặn các thông tin thiếu chính xác, lợi dụng, giả mạo đến công tác tuyên truyền tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 24 các huyện, thành phố về công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản của Ban Chỉ đạo 515 các cấp, nhất là về mục đích, ý nghĩa của công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nhân dân, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực căn cứ kháng chiến còn nhiều thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ chưa được quy tập, mộ liệt sĩ là người đồng bào dân tộc Raglai cúng theo phong tục bỏ mả. Đồng thời, biểu dương người tốt, việc tốt phê phán đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm thông tin sai lệch, bịa đặt thiếu cơ sở khoa học và các hành vi sai trái, giả mạo tiêu cực trong công tác thu thập thông tin, tổ chức lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ./.

P. TTBCXB