Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Kết quả thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg về cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
27/07/2020 
 

Sau 5 năm triển khai Quyết định 161 về thực hiện các mục tiêu Cộng đồng Văn hóa – xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, kết quả đạt được cụ thể trên các mặt như: Tăng cường quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quá trình hội nhập quốc tế. Đảm bảo thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở các cấp, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước ở các cấp, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, của nhân dân trong quá trình thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN trên địa bàn tỉnh.

Trong các năm qua, việc thực hiện các chỉ tiêu của Đề án liên quan đến người nghèo, người khuyết tật, người dễ bị tổn thương được hỗ trợ, cải thiện một bước về điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng; đời sống được nâng lên, các nhu cầu xã hội cơ bản được đáp ứng. Chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm đã tạo điều kiện cho người lao động tự tạo được việc làm hoặc tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định cho bản thân và gia đình từng bước đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập.

Kết quả qua 5 năm tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, gắn với việc thực hiện Đề án 161 đạt được những thành quả rất quan trọng, thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Với chủ trương phát triển mạnh các nhóm ngành đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch bước đầu phát huy hiệu quả. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững, ứng dụng khoa học – công nghệ được quan tâm đẩy mạnh…

Mục tiêu trong thời gian tới, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Đa dạng hóa hình thức quảng bá những tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch tỉnh Ninh Thuận. Tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số về cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN./.
BTL