Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Kết quả thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
30/12/2019 
 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, năm 2019 các Sở ngành và địa phương đã xây dựng tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo đúng thời gian và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương.

Trong đó, kết quả thực hiện về hoạt động tuyên truyền, vận động tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên các phương tiện thông tin đại chúng đạt nhiều kết quả tích cực: các cơ quan báo chí đã thực hiện nhiều tin, bài, phóng sự, phỏng vấn về sự đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phản ánh thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đồng thời giới thiệu những tấm gương điển hình người tốt, việc tốt của đồng bào tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... Riêng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện 02 chuyên mục phát thanh và truyền hình tiếng Chăm và tiếng Raglai, trong đó lồng ghép về thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; hệ lụy tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong công tác cấp phát tài liệu, tờ rơi: Ban Dân tộc tỉnh đã phát hành 4.000 tờ gấp để cấp phát cho các xã miền núi vùng đồng báo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” Ủy ban dân tộc đã cấp trên 19 đầu báo cho các thôn đặc biệt khó khăn, các xã, trường học vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra các Sở, ban ngành, địa phương liên quan căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao đã triển khai việc thực hiện Đề án trong năm 2019 với chiều hướng tích cực và hiệu quả.

Trong năm 2019, tỷ lệ tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số giảm hơn so với năm 2018 (giảm 6 trường hợp), kịp thời ngăn chặn được 15 vụ tảo hôn và chưa phát hiện trường hợp nào về hôn nhân cận huyết thống. Điều này cho thấy sư vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, đã nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn về hậu quả, thực trạng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án trong thời gian tới cần tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống để góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, hạn chế và chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

BTL