Cải cách hành chính
 
Kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố 
16/07/2021 
 

Ngày 08/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 119/TB-UBND về kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Theo đó, kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 đối với 33 Sở, ban, ngành, huyện, thành phố, cụ thể như sau:

- Đối với các Sở, ban, ngành: Có 17/21 đơn vị xếp loại tốt (giảm 02 đơn vị so với năm 2019) và 04/21 đơn vị xếp loại khá (tăng 02 đơn vị so với năm 2019).

- Đối với các đơn vị ngành dọc: Có 5/5 đơn vị xếp loại tốt.

- Đối với các huyện, thành phố: Có 5/7 đơn vị xếp loại tốt (giảm 02 đơn vị so với năm 2019) và 2/7 đơn vị xếp loại khá (tăng 02 đơn vị so với năm 2019).

Sở Nội vụ là đơn vị dẫn đầu kết quả cải cách hành chính năm 2020

trong khối các Sở, ban, ngành

 

 

Cục Thuế tỉnh là đơn vị dẫn đầu kết quả cải cách hành chính năm 2020

trong khối các đơn vị ngành dọc

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam là đơn vị dẫn đầu kết quả

cải cách hành chính năm 2020 trong khối các huyện, thành phố

 

Về thứ hạng của các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố so với năm 2019 như sau:

- Đối với các Sở, ban, ngành: Có 12 đơn vị tăng bậc, 08 đơn vị giảm bậc và 01 đơn vị giữ nguyên thứ bậc so với năm 2019. Trong đó, tăng bậc nhiều nhất là Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (tăng 10 bậc), giảm bậc nhiều nhất là Sở Y tế (giảm 17 bậc).

- Đối với các đơn vị ngành dọc: Có 01 đơn vị tăng bậc (Bảo hiểm xã hội tỉnh), 01 đơn vị giảm bậc (Công an tỉnh) và 03 đơn vị giữ nguyên thứ bậc so với năm 2019.

- Đối với các huyện, thành phố: Có 03 đơn vị tăng bậc, 03 đơn vị giảm bậc và 1 đơn vị giữ nguyên thứ bậc so với năm 2019./.

Đào Nhật Đạc