Thông tin đất đai
 
Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp phép thăm dò khoáng sản tại điển quy hoạch đá XD Núi Chột 
01/03/2021 
 
Xem chi tiết tại đây