Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận 
10/05/2019 
 
Xem chi tiết tại đây