Chính trị - Xã hội
 
Kế hoạch về Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019) 
19/07/2019 
 

Ngày 19/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 3092/KH-UBND về Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019)