Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Kế hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 
05/01/2021 
 

 

Nhằm mục đích quán triệt, tuyên truyền sâu kỹ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 31/12/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4776/KH-UBND tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông qua công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức đúng, toàn diện tình hình của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; làm rõ phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp bảo đảm đúng định hướng chính trị tư tưởng của cấp ủy các cấp; bám sát các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Kịp thời đưa tin, phản ánh các mô hình, sáng kiến hay, cách làm tốt, các gương điển hình tiêu biểu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các nội dung cơ bản, những nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu, giải pháp đột phá trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội tổ chức triển khai thực hiện và đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống./.

Thị Lam