Chính trị - Xã hội
 
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ và chỉ thị số 16-CT/TU ngày 22/6/2011 của Tỉnh ủy 
16/09/2011 
 

Nhằm tăng cường hơn nữa sự quản lý nhà nước, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh, kịp thời khắc phục những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế, nâng cao hoạt động quản lý Nhà nước về công tác cpháp chế; giúp cho các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước trong việc sắp xếp, chỉ đạo tổ chức pháp chế ở đơn vị mình hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngày 12/9/2011 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3738/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 22/6/2011 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng đối với công tác pháp chế ở địa phương. Kế hoạch tập trung những nội dung cơ bản sau:

- Tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 16-CT/TU của Tỉnh ủy;

- Xây dựng và ban hành các văn bản, đề án;

- Đề xuất các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh, việc thành lập tổ chức pháp chế hoặc nhân viên pháp chế chuyên trách; kế hoạch bổ sung biên chế cán bộ làm công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

- Rà soát những người làm công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước chưa có trình độ cử nhân Luật để mở lớp Đại học Luật hệ vừa học vừa làm niên khóa 2011 - 2015 tại Ninh Thuận;

- Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

           

Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh./.

                                   
Thuỳ Trang