Kinh tế
 
Kế hoạch triển khai các giải pháp đột phá về Chương trình Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận nhằm cải thiện, phát triển bền vững Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của tỉnh năm 2021 
06/08/2021 
 

Ngày 03/8/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3941/KH-UBND triển khai các giải pháp đột phá về Chương trình Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận nhằm cải thiện, phát triển bền vững Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của tỉnh năm 2021 (viết tắt là Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch nhằm tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 một cách toàn diện, đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch với phương châm “ĐÚNG – NHANH – TỐT”; Kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; từng bước nâng cao, duy trì bền vững và cải thiện vị thứ xếp hạng Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS tỉnh Ninh Thuận so với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đạt mục tiêu Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS đến năm 2025 theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, ICT, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra mục tiêu năm 2021 phấn đấu Chỉ số PAPI xếp vị thứ 45/63 tỉnh, thành phố, Chỉ số PAR INDEX xếp vị thứ 45/63 tỉnh, thành phố và Chỉ số SIPAS tiếp tục giữ ổn định mức trên 85%

 

Kế hoạch đề ra mục tiêu đối với các Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 như sau:

- Chỉ số PAPI: Đạt 45 điểm, xếp vị thứ 45/63 tỉnh, thành phố (tăng 4,26 điểm và tăng 13 bậc so với năm 2020).

- Chỉ số PAR INDEX: Đạt từ 82,6 điểm trở lên, xếp vị thứ 45/63 tỉnh, thành phố (tăng từ 4,6 điểm trở lên và tăng 15 bậc so với năm 2020).

- Chỉ số SIPAS: Tiếp tục giữ ổn định mức trên 85%, phấn đấu tăng từ 02% trở lên (trong đó tăng 01% tại nội dung “cung ứng dịch vụ công” và tăng 01% tại nội dung “tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị” - thông qua giải pháp đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính và triển khai cơ chế để người dân có thể góp ý, phản ánh, kiến nghị thông qua môi trường mạng).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

Đào Nhật Đạc