Chính trị - Xã hội
 
Kế hoạch triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2020 
16/06/2020 
 

Ngày 10 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2057/KH-UBND triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2020.

Theo đó mục đích, yêu cầu thực hiện được xác định cụ thể như sau:

1. Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày thế giới phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng chống dịch Covid-19, Hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”, nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền và nhận thức của nhân dân về tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy.

2. Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy; làm tốt công tác cai nghiện.

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Thàng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) thiết thực, tránh phô trương,hình thức.

   Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy hiệu quả, thiết thực và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 02/7/2020. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Đính kèm: KH-2057.pdf

NH 
Tin đã đưa