Chính trị - Xã hội
 
Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
30/07/2021 
 

Ngày 21/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3658/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toànhội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới (viết tắt là Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động trên lĩnh vực du lịch; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh; Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội bảo đảm an ninh, an toàn trong phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan, du lịch

 tại Ninh Thuận là một trong những những vụ trọng tâm của Kế hoạch

 

Nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch gồm:

Một là, quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch bền vững gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Hai là, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng lĩnh vực du lịch để xâm phạm an ninh quốc gia. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại các khu, điểm du lịch; xử lý dứt điểm các tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại các điểm du lịch, tạo môi trường lành mạnh, an toàn, góp phần phát triển du lịch bền vững.

Ba là, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phát huy vai trò nòng ct của lực lượng Công an nhân dân, đề cao vai trò của người đứng đầu trong phối hợp, xây dựng, triển khai các giải pháp về bảo đảm an ninh du lịch từ khâu lập quy hoạch phát triển du lịch bền vững đến nâng cao hiệu lực, hiệu qu qun lý nhà nước về du lịch, xử lý nhng vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình phát triển du lịch.

Bốn là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chn các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng danh nghĩa hoạt động du lịch để tác động chuyển hóa nội bộ, thu thập thông tin, bí mật Nhà nước hoặc lợi dụng đầu tư, kinh doanh du lịch để tham nhũng, lợi ích nhóm trong lĩnh vực du lịch.

Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch. Chủ động phát hiện, kịp thời giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót và xử lý nghiêm sai phạm gây cản trở sự phát triển bền vững của ngành du lịch; Chú trọng hợp tác quốc tế, học tập, trao đổi kinh nghiệm của các nước phát triển trong công tác quản lý hoạt động du lịch; thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào du lịch.

Sáu là, rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan trong lĩnh vực du lịch theo hướng vừa tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi thu hút đầu tư và khách nước ngoài vào địa bàn tỉnh.

Bảy là, bảo đảm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch, nhất là đội ngũ lãnh đạo, cán bộ các cơ quan tham mưu xây dựng chính sách, quy định về du lịch; nhân viên điều hành, hướng dẫn viên du lịch.

Tám là, nâng cao năng lực dự báo, chủ động có các phương án, giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các thách thức về an ninh phi truyền thống, tạo điều kiện cho du lịch phục hồi và phát triển thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

Đào Nhật Đạc 
Tin đã đưa