Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” 
01/10/2019 
 

Để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4071/KH-UBND ngày 26/9/2019. Qua đó, với mục đích tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhằm góp phần đưa công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Các nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng; các quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nhất là các quy định mới về hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Các cơ quan báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục mới hoặc lồng ghép nội dung, phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trong các chương trình, chuyên mục; Tổ chức các cuộc thi báo chí viết về đề tài phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, chú trọng đối tượng đặc thù và đáp ứng nhiệm vụ chính trị, nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong việc triển khai thực hiện./.

BTL