Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp
 
Kế hoạch tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
01/12/2017 
 
Ngày 01/8/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3089/KH-UBND Tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.