Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II) 
19/02/2021 
 

Để tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch 481/KH-UBND ngày 29/01/2021 về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II). Nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền về pháp luật hôn nhân và gia đình, hoạt động của các tổ chức đoàn thể, hoạt động tìm hiểu pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

            Đề cao trách nhiệm và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, mặt trận và các hội đoàn thể; chức sắc tôn giáo, Trưởng tộc họ, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ những hủ tục lạc hậu. Qua đó, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân, dân số và gia đình theo quy định pháp luật, phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện./.

Trần Thị Hương