Thông tin đất đai
 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. 
20/12/2017 
 
Ngày 09/10/2017, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 335/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.