Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
22/08/2019 
 
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa mới ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019. Theo đó, mục đích của việc rà soát nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo toàn tỉnh năm 2019. Đồng thời xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2020.

Các nhiệm vụ cụ thể trong công tác chuẩn bị đến ngày 31/8/2019 là quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên các phương tiện thông tin đại chúng và khuyến khích các hộ gia đình; Hướng dẫn quy trình và bộ công cụ, biểu mẫu điều tra; chọn điều tra viên và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên và cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp. Tổng hợp, phân loại và lập danh sách chi tiết các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn sau khi có kết quả rà soát chính thức. Đồng thời, cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hằng năm.

Thời gian điều tra và báo cáo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo từ ngày 01/9/2019 đến ngày 15/11/2019./.

BTL