Chính trị - Xã hội
 
Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2021 
22/03/2021 
 

Ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1243/KH-UBND về phát động phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2021 (Kế hoạch). Theo đó, Kế hoạch ban hành nhằm phát huy truyền thống yêu nước, động viên tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có những hoạt động cụ thể, thiết thực vào phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2021, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh nói chung và công tác cải cách hành chính tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp trong phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, thể hiện ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành phong trào hành động cách mạng, góp phần tích cực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, năm tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là năm có ý nghĩa quan trọng không những cho năm 2021, mà còn có ý nghĩa tạo tiền đề quan trọng, tạo đà và lực cho thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025. Phong trào đi đua phải được triển khai rộng khắp, thường xuyên, phát huy sự sáng tạo trong công tác cải cách hành chính, sát thực với các tiêu chí, nội dung, biện pháp, tạo sự đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối tượng thi đua bao gồm tập thể các Sở, ban, ngành, các phòng, ban trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc (nếu có); tập thể Ủy ban nhân dân cấp huyện, các phòng, ban trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; tập thể Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Thời gian tổ chức thi đua kể từ ngày ban hành Kế hoạch này đến trước ngày 20 tháng 12 năm 2021./.

Đính kèm: Kế hoạch số 1243/KH-UBND ngày 17/3/2021

Đào Nhật Đạc 
Tin đã đưa
(12/04)
(09/04)
(08/04)
(08/04)
(08/04)
(07/04)
(26/03)
(26/03)
(25/03)
(24/03)