Tình hình thi hành pháp luật
 
Kế hoạch kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh 
24/09/2013 
 

Ngày 24/9/2013, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4500/KH-UBND về việc 
kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh