Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Kế hoạch học tập, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng 
13/08/2021 
 

Nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức học tập, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Từ đó làm cho cán bộ đảng viên, công chức viên chức đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghiã vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngày 10/8/2021, Tỉnh ủy Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU về học tập quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, các nội dung tập trung quán triệt Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa bao gồm những nội dung cơ bản và ý nghĩa lý luận thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

Thời gian tổ chức học tập quán triệt sẽ hoàn thành trong Quý III; công tác tổ chức tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân về nội dung cốt lõi của Chuyên đề toàn khóa hoàn thành trong tháng 10/2021 và tuyên truyền phổ biến Chuyên đề toàn khóa gắn với chuyên đề hằng năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương se xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Thông qua việc học tập, quán triệt, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề toàn khóa để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân./.

BTL 
Tin đã đưa
(03/12)
(17/11)
(01/10)
(23/09)
(27/08)
(04/08)
(26/07)
(23/07)
(16/07)
(01/07)