Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 
23/11/2020 
 

Để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025. Ngày 16/11/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4125/KH-UBND nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, cung cấp các dịch vụ số một cách chủ động dựa trên nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

            Mục tiêu cụ thể của kế hoạch:

- 100% phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của các cơ quan nhà nước trong tỉnh được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử.

 - 100% các văn bản, tài liệu (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) trao đổi qua giữa các cơ quan nhà nước thực hiện dưới dạng điện tử và đảm bảo tính pháp lý của văn bản, tài liệu điện tử theo quy định.

 - 100% hồ sơ công việc cấp huyện, cấp tỉnh, 90% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 100% cán bộ cơ quan các cấp sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ. - 100% báo cáo định kỳ được gửi nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

- Rút gắn 40%-60% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

 - Hoàn thiện khung kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0. - 100% cơ quan nhà nước từ cấp huyện kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

-  100% dịch vụ công cung cấp giao diện cho thiết bị di động; 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị địa phương  đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, trong ứng dụng chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác và thiết lập, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý.

 Đẩy mạnh truyền thông sâu rộng đến người dân và doanh nghiệp về việc triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh. Đảm bảo cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được truyền thông về Chính quyền điện tử/Chính quyền số và có thể tiếp cận sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Chính quyền điện tử/Chính quyền số.

           

  Kèm theo Kế hoạch 4125/KH-UBND

Trần Thị Hương