Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 
Kế hoạch Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011 – 2015 
09/03/2011 
 
Ngày 09/3/2011, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 850/KH-UBND thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015.
Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm:

Kế hoạch 850