Chính trị - Xã hội
 
Kế hoạch Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, năm 2018 
23/07/2018 
 

    Thực hiện theo các nội dung quy định trong Văn kiện và Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" đã được phê duyệt, ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã đăng ký kế hoạch năm 2018 tại văn bản số 4363/UBND-QHXD;

    Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách được phân bổ cho từng ngành tại địa phương, Nay Ùy ban nhân dân tỉnh kính trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đăng ký điều chỉnh, bổ sung kế hoạch triển khai Chương trình WB3 năm 2018.
 
    (Đính kèm: CVUB3094/UBND-QHXD _ ngày 23/7/2018 và 1196/KH-SGDĐT _ ngày 14/5/2018)

Quốc Huy 
Tin đã đưa
(19/02)
(18/02)
(15/02)
(14/02)
(14/02)
(14/02)
(13/02)
(11/02)
(11/02)
(11/02)