Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2018 
27/09/2018 
 

Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức thường niên vào ngày 18/11 hàng năm. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 73/HD-MTTQ ngày 26/9/2018 về việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2018.

Thông qua tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; về yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử, truyền thống vẻ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lịch sử dân tộc Việt Nam; về vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Các nội dung tuyên truyền về Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tập trung tuyên truyền về lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng nông thôn mới và qua đó vận động nhân dân đề cao cảnh giác đấu tranh, phê phán bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định và trật tự an toàn xã hội. Thời gian tổ chức Ngày hội sẽ được diễn ra từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 18/11/2018. Tùy theo điều kiện của mỗi địa phương để tổ chức các hoạt động trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thiết thực và hiệu quả./.

BTL