Hướng dẫn - Khuyến cáo phòng chống dịch Covid-19
 
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Sổ Sức Khỏe Điện Tử trong quá trình tiêm vaccince phòng Covid-19 
12/08/2021 
 

Xem video hướng dẫn tại đây.

Xem File .pdf hướng dẫn tại đây.