Hướng dẫn - Khuyến cáo phòng chống dịch Covid-19
 
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng BLUEZONE 
04/08/2020 
 

          1. Tài liệu hướng dẫn cài đặt : Tải file
          2. Video hướng dẫn cài đặt : Tải file
          3. FAQ-Câu hỏi thường gặp: Tải file