Giáo dục
 
Họp Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Thuận 
26/05/2020 
 

Ngày 25/5/2020, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Thuận, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Cùng tham dự có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Thuận.Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
 tỉnh Ninh Thuận


Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, tính đến nay, ngành Giáo dục đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 68-CT/TU ngày 13/02/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn chương trình giáo dục địa phương cấp tiểu học, phân bổ biên chế giáo viên; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, lựa chọn sách giáo khoa và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Theo dự tính của ngành Giáo dục, trong năm học 2020-2021, số trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 là 12.751 học sinh/472 lớp, trong đó có 12.651 học sinh/468 lớp vào học các trường công lập, đội ngũ giáo viên giảng dạy lớp 1 cần bố trí khoảng 737 giáo viên và số lượng phòng học cần đáp ứng là 468 phòng. Về kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (44,0%), bộ sách Cánh diều (40,0%), bộ sách Chân trời sáng tạo (11,0%), bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục (3,0%) và bộ sách Cùng học để phát triển năng lực (2,0%).

Phát biểu kết luận và chỉ đạo cuộc họp Ban Chỉ đạo, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc triển khai đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng vì vậy các cấp, các ngành và các địa phương tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo sự ổn định, tuân thủ đúng quy định và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát hệ thống văn bản chỉ đạo triển khai đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để tham mưu cho cấp ủy ban hành bổ sung theo quy định; chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai tập huấn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, sách-thiết bị dạy học phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông lớp 1; tăng cường cung cấp thông tin về công tác triển khai thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan thông tấn, báo chí; tham mưu ban hành cơ chế phối hợp, giao ban hàng tháng đối các thành viên Ban Chỉ đạo nhằm thông tin, báo cáo tiến độ thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; tổ chức mua sắm trang thiết bị dạy học theo thứ tự ưu tiên, cấp bách, thật sự cần thiết và đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Văn Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương tham mưu cơ chế xử lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; chỉ đạo Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra việc mua sắm trang thiết bị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời giao Sở Nội vụ tiếp tục rà soát biên chế để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Nguyễn Anh Minh