Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 
12/03/2019 
 

Ngày 11/3/2019, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác CCHC; các chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS), Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX), công tác xây dựng chính quyền điện tử và công tác dân vận chính quyền năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Cùng tham dự họp có các đồng chí: Nguyễn Minh Trứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Cao Văn Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụTỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành và lãnh đạo các địa phương dự Hội nghị tại 7 điểm cầu ở các huyện, thành phố.Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác CCHC năm 2018


Năm 2018, thực hiện chương trình, kế hoạch hằng năm của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, công tác CCHC và dân vận chính quyền đã được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện đạt được một số kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. CCHC cùng với kết quả công tác dân vận chính quyền trong năm qua đã góp phần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, xây dựng các cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, tiến tới xây dựng nền hành chính chính quy, hiện đại; cải thiện môi trường đầu tư và sự phát triển KT-XH của tỉnh, nhất là cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nước với công dân; góp phần tạo ra sức mạnh tổng hợp giúp cho tỉnh hoàn thành đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu phát triển KT-XH trong năm qua.

Tại Hội nghị, các đại biểu dự họp đã thẳng thắng tập trung phân tích, đánh giá những thành tích đạt được; chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế trong việc triển khai công tác CCHC, công tác dân vận chính quyền và nâng cao các chỉ số PAR IDEX, PAPI, SIPAS, ICT INDEX; đồng thời đề ra những giải pháp, nhiệm vụ trong năm 2019.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh nhấn mạnh và khẳng định, năm 2019, Chính phủ đã xác định chủ đề công tác: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Theo đó, UBND tỉnh đặt nhiệm vụ trọng tâm phải “bứt phá” trong công tác CCHC nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền 2019”. Vì vậy công tác CCHC gắn với “Năm dân vận chính quyền 2019” là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, trọng điểm của các Sở, Ban, ngành và địa phương trong tỉnh; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC để phục vụ cho mục tiêu phát triển KT-XH. Đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận vào hoạt động có hiệu quả góp phần giải quyết tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các mô hình chính quyền điện tử và trung tâm phục vụ hành chính công; nâng cao hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; thực hiện hiệu quả việc phân cấp, ủy quyền, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị để phân loại, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai thực hiện tốt phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp. Tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính theo đúng tinh thần nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); công tác tinh giản biên chế theo kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CCVC theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; rà soát, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tặng Bằng khen cho các tập thể


Đối với công tác dân vận chính quyền, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận; tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan. Chú trọng công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn, tổ chức cho Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án phát triển KT-XH của tỉnh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững…; tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tặng Bằng khen cho các cá nhân


Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 07 cá nhân và 07 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác CCHC gắn với “Năm dân vận chính quyền 2018”./.

Nguyễn Anh Minh