Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2020 
13/01/2020 
 

Ngày 09/01/2020, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Chủ trì hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’ré. Dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Cao Văn Hóa, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, năm 2019, các cấp ủy Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức, tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận. Các cấp ủy Đảng tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quan hệ với nhân dân. Các cơ quan nhà nước quan tâm hoàn thiện pháp luật giải quyết lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của người dân. Chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện các nội dung của “Năm dân vận chính quyền - 2019”; quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường đối ngoại, cải thiện và nâng cao cuộc sống của nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đạt được nhiều kết quả; kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, hiệu quả công tác dân vận chính quyền được nâng cao. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ban Dân vận các cấp phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hệ thống chính trị thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác dân vận; phối hợp với cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp thực hiện đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới.Các đại biểu tham dự Hội nghị tại tỉnh Ninh Thuận


Đối với tỉnh ta, ngay từ đầu năm Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt theo phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bức phá, hiệu quả” và “Năm dân vận chính quyền”; trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ, đồng thời bám sát các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh kịp thời quán triệt và ban hành kế hoạch triển khai gồm 8 nhóm giải pháp chủ yếu với 169 nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; chủ động đẩy mạnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nên nhận thức của các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước được nâng cao; tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn thực hiện công tác dân vận với thực hiện QCDC và các phong trào thi đua yêu nước nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, thông qua đó, việc giải quyết công việc hàng ngày cho Nhân dân đã được thực hiện tốt hơn; đảm bảo công khai, minh bạch; chống hành vi sách nhiễu nhân dân. Công tác tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân theo định kỳ và đột xuất, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nhân dân được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm và thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sát với thực tiễn cuộc sống, ngày càng đi vào chiều sâu. Qua đó góp phần vào việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” ở các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đạt được của “Năm dân vận chính quyền - 2019” đã góp phần tạo đồng thuận xã hội, động viên nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2020 là năm đẩy mạnh “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước gắn với thực hiện phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ đề nghị hệ thống dân vận cả nước nói chung, công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước nói riêng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận; tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội theo chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, chăm lo cho lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, bảo đảm bền vững trong quá trình phát triển. Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, trong tâm là cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường và mở rộng dân chủ trên mọi lĩnh vực hoạt động của cơ quan hành chính các cấp, bảo đảm công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và nhân dân; tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời, đúng phát luật những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra “điểm nóng” gây mất ổn định chính trị và trật tự xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang, nhất là tham gia xây dựng chính trị ở cơ sở, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, tham gia phát triển kinh tế -xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên các địa bàn chiến lược, vùng đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo./.

Văn Tiến 
Tin đã đưa
(16/07)
(15/07)
(15/07)
(13/07)
(13/07)
(13/07)
(10/07)
(10/07)
(06/07)
(06/07)