Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” 
09/07/2018 
 

Ngày 06/7/2018, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận (Cục Thi hành án dân sự tỉnh), đồng chí Trương Thanh Long – Phó Giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí Lê Tiến Dũng – Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Ngày 28/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 250/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (Đề án 250). Đề án 250 được ban hành với quan điểm tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong giai đoạn tiếp theo bảo đảm hoạt động giám định đáp ứng tốt các yêu cầu của hoạt động tố tụng, công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp; Khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp; Bảo đảm tính khoa học, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ và khả thi, kế thừa và phát triển những kết quả đạt được của Đề án 258 trước đây, tận dụng tối đa kết quả và nguồn lực hiện có. Mục tiêu của Đề án là tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp nhằm tạo chuyển biến căn bản, đột phá về chất lượng và hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, góp Phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng, phòng, chống tội phạm, tham nhũng, đồng thời tạo động lực mới thúc đẩy xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động giám định tư pháp.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh


Đề án 250 đưa ra 03 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Hoàn thiện thể chế giám định tư pháp; Tiếp tục hoàn thiện tổ chức giám định tư pháp; nâng cao chất lượng người giám định tư pháp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định; Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng nhấn mạnh công tác giám định tư pháp là một lĩnh vực khó, phức tạp, mang tính quyết định trong pháp luật hình sự, dân sự; việc triển khai Đề án 250 sẽ tạo chuyển biến, động lực mới trong công tác này, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp, phòng chống tội phạm; đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ được giao, trong đó tiếp tục quán triệt những nội dung cơ bản của Đề án, có giải pháp thiết thực để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, của đội ngũ cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác giám định tư pháp…/.                      

  Duy Minh