Kinh tế
 
Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, ICT 
17/07/2021 
 
Ngày 14/7/2021, tại phòng họp trực tuyến của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì Hội nghị trực tuyếnphân tích, đánh giá, cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, ICT. Tham dự Hội nghị còn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Huyền, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến của huyện, thành phố có Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.


Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam

chủ trì Hội nghị tại phòng họp trực tuyến của tỉnh

 

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2020, dự thảo Kế hoạch đột phá nhằm cải thiện, phát triển bền vững các chỉ số năm 2021; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày báo cáo phân tích, đánh giá kết quả thực hiện chỉ số ICT. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Huyền và Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phát biểu một số ý kiến, các giải pháp nhằm nâng cao, cải thiện các chỉ số trong thời gian tới.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, phấn đấu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, ICT năm 2020. Theo đó, mặc dù có 02 chỉ số được cải thiện về thứ hạng là chỉ số SIPAS và ICT nhưng 02 chỉ số quan trọng về cải cách hành chính lại giảm hạng rất sâu, nằm trong nhóm thấp nhất của cả nước là chỉ số PAR INDEX và PAPI. Điều này thể hiện mặc dù quá trình tổ chức thực hiện có sự cố gắng, nỗ lực nhưng quyết tâm không cao, trách nhiệm chưa hết nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá còn mang tính hình thức, chưa triệt để, công tác vận hành hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự hiệu quả.

Với mục tiêu chung là từ năm 2021, phấn đấu thực hiện các chỉ số phải mang tính cố định, bền vững và phương châm “Đúng - Nhanh - Tốt”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực các chỉ số thật cụ thể, rõ ràng, có chỉ tiêu cụ thể, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các trọng số lớn, chiếm điểm số cao của các chỉ số; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, đạt kết quả tốt nhất, kịp thời thành lập Tổ triển khai các công việc liên quan đến công tác cải cách hành chính tại các Sở, ban, ngành; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số, nhất là tại thời điểm trước và trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Đồng thời, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu lồng ghép kết quả khen thưởng, đánh giá, bổ nhiệm, điều động… người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương với kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và các chỉ số cải cách hành chính; tiến hành rà soát, kiểm tra, tích hợp, đảm bảo không chồng chéo, cắt giảm các thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, đề xuất việc thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện; đổi mới, cải cách mạnh mẽ, hiệu quả trong quá trình thực hiện dịch vụ bưu chính công ích; khẩn trương rà soát, hoàn thiện mã định danh của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; nghiên cứu, thực hiện các biện pháp hữu hiệu để thực hiện việc giám sát chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả về kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, quyết liệt, phù hợp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Khung kiến trúc chính quyền điện tử 2.0 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm hoàn toàn về công tác khen thưởng, xử lý trách nhiệm đối với việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các chỉ số cải cách hành chính. Tuyên truyền, vận động, thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của các chỉ số trong công cuộc cải cách hành chính nhà nước./.

Đào Nhật Đạc