Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh Chính phủ điện tử 
09/02/2020 
 

Sáng ngày 07/02/2020, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước, Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước và hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố (Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Mai Tiến Dũng chủ trì). Tại điểm cầu Ninh Thuận, Đồng chí Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương tham dự.Toàn cảnh Hội nghị


Tại hội nghị, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, kết nối tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) và chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Đến nay có 95/95 đơn vị, các Bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản Quốc gia. Trong đó có 65 đơn vị kết nối thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh; 30 đơn vị kết nối trực tiếp phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản Quốc gia. Tính đến ngày 4/2/2020, có gần 1,25 triệu văn bản, trong đó có khoảng 298.000 văn bản gửi, 945.000 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản Quốc gia, số lượng văn bản điện tử được gửi, nhận khi vận hành tăng gấp 2 lần so với tháng 1/2020.

Về triển khai Cổng DVCQG, có 9/22 bộ, cơ quan kết nối, tích hợp với Cổng DVCQG; 63/63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc kết nối, tích hợp với Cổng DVCQG; 41.594 tài khoản đăng ký trên Cổng DVCQG; 12,7 triệu lượt truy cập; trên 664.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái trên Cổng DVCQG, trong đó có 6.380 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng DVCQG được xử lý thành công. Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận, xử lý hơn 4.100 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ 3.641 cuộc gọi qua Tổng đài hỗ trợ (18001096).

Về chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; các Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh ban hành thông tư, quyết định quy phạm pháp luật quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ, địa phương, cụ thể: 18/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành thông tư quy định chế độ báo cáo theo phương án đã được phê duyệt; 38/63 địa phương ban hành quyết định, quy định chế độ báo cáo theo phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng đề nghị, các Bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới cần thực hiện tốt nhiệm vụ gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai Cổng DVCQG và chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; hoàn thành liên thông, kết nối các phần mềm quản lý văn bản và điều hành các cấp, 100% văn bản điện tử gửi, nhận 4 cấp chính quyền.

Năm 2020, phấn đấu 80% các vụ, cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xử lý văn bản, hồ sơ công việc; một số bộ, địa phương cần sớm ban hành, sửa đổi quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg; 100% văn bản gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản Quốc gia phải tích hợp chữ ký số và được xác thực theo quy định. Đặc biệt đối với việc kết nối, tích hợp với Cổng DVCQG cần thực hiện tốt các giải pháp tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục, xây dựng, kết nối, tích hợp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng DVCQG.

Tập trung hoàn thành việc kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, địa phương để làm cơ sở theo dõi, giám sát, đánh giá, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương. Thiết lập cơ chế giám sát, phối hợp trao đổi thông tin, ứng cứu sự cố; nghiên cứu xây dựng và tổ chức giải pháp để nâng cao hiệu năng đáp ứng số lượng người truy cập.

Đối với các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành thông tư, quyết định để chuẩn hóa chế độ báo cáo, cần tiếp tục rà soát, kịp thời phát hiện những bất cập, thiếu sót để tiếp tục thực hiện việc chuẩn hóa chế độ, báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý, đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ- CP./.

Thu Thùy