Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp 
20/10/2021 
 

Sáng ngày 19/10/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền chủ trì (tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận) tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền chủ trì tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận


Kinh tế hợp tác, hợp tác xã là một bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế nước ta, có vai trò và đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Trải qua mỗi giai đoạn khác nhau, khu vực KTTT, HTX đã có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Ngoài những đóng góp đáng kể về kinh tế, HTX còn có vai trò quan trọng về xã hội, như giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, hỗ trợ các hộ xã viên phát triển sản xuất, ổn định và cải thiện đời sống; đồng thời là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn để bổ sung cán bộ cho địa phương.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền phát biểu tại Hội nghị trực tuyến


Tham gia phát biểu tham luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền nhận định: Phát triển KTTT, HTX là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, được xác định tại các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị, Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị, Luật HTX năm 2012...

Thực hiện Luật HTX 2012, giai đoạn 2013-2020 trên lĩnh vực nông nghiệp toàn tỉnh có 25 HTX đã hoàn thành thủ tục chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động; 59 HTX được thành lập mới (bình quân mỗi năm thành lập mới 5,9 HTX). Thông qua sự hỗ trợ về đầu tư kết cấu hạ tầng; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại, hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm …quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động của HTX được nâng lên; tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt 42,5% (34/80 HTX); doanh thu bình quân đạt 2.100 triệu đồng/HTX, lợi nhuận bình quân đạt 400 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân của người lao động 50 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, toàn tỉnh có 10 HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất,… HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Đây chính là những khởi đầu, là điểm nhấn trong phát triển, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX cần được phát huy, nhân rộng.

Trong những năm qua, KTTT, HTX đã có những đóng góp rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nông thôn mới và đặc biệt trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu. Khu vực KTTT, HTX đóng góp trực tiếp khoảng  08% GRDP của tỉnh và đóng góp gián tiếp thông qua giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành viên; đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Đồng thời, đồng chí Lê Huyền Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiến nghị với Bộ, ngành Trung ương về một số nội dung liên quan: Trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW, Trung ương sớm ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã trong bối cảnh, tình hình mới của đất nước, làm cơ sở hoàn thiện thể chế, các chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; đề xuất xây dựng Luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã năm 2012, nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, loại bỏ các quy định rào cản hợp tác xã tham gia thị trường, phát triển thành viên, phát triển kinh tế, nhưng vẫn bảo đảm và phát huy đặc trưng, nguyên tắc cơ bản của hợp tác xã, nhất là khuyến khích mở rộng quy mô...; xem xét bổ sung, sửa đổi ban hành đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cho phù hợp với tình hình mới. Có cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa đáng để thu hút cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại các hợp tác xã, nhất là các chức danh quản lý hợp tác xã....

Hồng Chung 
Tin đã đưa
(20/12)
(03/12)
(03/12)
(30/11)
(27/11)
(25/11)
(24/11)
(24/11)
(24/11)
(22/11)