Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Lao động – Thương binh và Xã hội 
21/01/2021 
 

Ngày 20/01/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; đồng chí Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và chỉ đạo hội nghị; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo UBND, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, người lao động của Sở.Toàn cảnh hội nghị


Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, mặc dù triển khai nhiệm vụ năm 2020 trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của toàn ngành; công tác lãnh chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới và sâu sát cơ sở, chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để bức phá; công tác kiểm tra, kiểm soát công việc tốt hơn; đã tham mưu và thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của HĐND tỉnh giao và các chỉ tiêu kế hoạch của ngành đề ra: giải quyết việc làm đạt 105,35%; tuyển mới đào tạo nghề đạt 104,76% kế hoạch, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 60,17%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 24,06%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,33%, giảm 1,41%, huyện Bác Ái giảm 5,5%, hiện nay còn 28,75%; tham mưu tổ chức nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa thiết thực kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, không để sai sót xảy ra; an sinh xã hội được bảo đảm, với các hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo “không để ai bị bỏ lại phía sau”; công tác người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được quan tâm chỉ đạo. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường; công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của người dân, cơ quan, doanh nghiệp được chú trọng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; công tác quản lý nhà nước của ngành tiếp tục được đổi mới, không có sự cố gây quan ngại cho xã hội... Đặc biệt, Ngành đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ... đã đóng  góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.Đồng chí Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trong tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm qua; đồng chí cũng lưu ý một số tồn tại, hạn chế mà ngành cần quan tâm: công tác đào tạo nguồn nhân lực còn chuyển biến chậm, chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển; giảm nghèo chưa thật sự bền vững; tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em chưa có biện pháp ngăn chặn kịp thời, gây bức xúc trong xã hội; số đối tượng sử dụng ma túy có chiều hướng gia tăng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh “Năm 2021 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 làm tiền đề cho những năm tiếp theo. Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội; vì thế, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cần thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; nâng chất lượng đào tạo, giải quyết việc làm và giảm nghèo và không để sai sót xảy ra trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; thực hiện có chiều sâu và hiệu quả công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành. Tiếp tục tham mưu triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Trước mắt, tập trung chăm lo Tết cho đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo...  để đảm bảo cho người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội được đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi và tiết kiệm; đảm bảo cho người dân không có ai không có Tết./.

Văn Tiến